Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

Google Ads

Więcej szczegółów: Google Ads

Google Tag Manager

Więcej szczegółów: Google Ads

Bądź na bieżąco

Poradnik inwestora

16.08.2022

Kierownik budowy – kim jest? Poznaj jego obowiązki

Prowadzenie prac budowlanych wiąże się z szeregiem czynności, które wymagają ciągłego nadzoru wykwalifikowanych osób. Jedną z nich jest kierownik budowy. Czym dokładnie się zajmuje i dlaczego tak ważna jest jego obecność na budowie?

Kim jest kierownik budowy i kiedy jest potrzebny?

Powołanie kierownika budowy jest niezbędne przy każdej inwestycji budowlanej, wynika to z art. 42 Prawa budowlanego z 7 lipca 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. z 2017 r., poz. 1332). Jest to osoba, która zarządza wszelkimi pracami wykonywanymi w ciągu całego przebiegu realizowanej inwestycji. Musi on być obecny na każdej realizacji budowlanej, zarówno podczas wznoszenia nowych obiektów, jak i przy rozbudowie tych istniejących.

Należy pamiętać o tym, że nie każdy może zostać powołany do pełnienia tej funkcji. Istotne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji, ukończone studia techniczne o kierunku budownictwo oraz posiadanie uprawnień budowlanych, których uzyskanie wiąże się ze zdaniem egzaminu organizowanego przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Do obowiązków Inwestora należy ustanowienie kierownika budowy, który musi sprawować kontrolę, by prowadzone prace były zgodne z projektem, prawem budowlanym oraz uzyskanymi pozwoleniami.

budynek socjalno-biurowy w kościanie dla Groomershop

Za co odpowiedzialny jest kierownik budowy?

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z budową od momentu protokolarnego przejęcia placu budowy od Inwestora, aż po dokonanie czynności odbiorowych przez organy nadzoru budowlanego.
Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy przejęcie placu budowy, a następnie jego zagospodarowanie i prawidłowe oznaczenie. Obowiązki kierownika budowy to przede wszystkim dbanie o prawidłowy przebieg prowadzonych prac zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem zasad BHP.

Zobowiązany jest także do prowadzenia dokumentacji budowy, w szczególności dziennika budowy. Zamieszczane są w nim najważniejsze wpisy na temat realizowanych prac, dokonywane m.in. przez Inwestora, architekta, geodetę, projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pracowników organów nadzoru budowlanego.

Kończąc prowadzoną inwestycję kierownik dokonuje zgłoszenia Inwestorowi budynku do odbioru. Uczestniczy z Inwestorem w odbiorach przeprowadzanych prac. Przekazuje dokumentację powykonawczą oraz dokonuje zgłoszenia obiektu budowlanego do odbioru przez odpowiednie służby wraz z pisemnym oświadczeniem o zgodności wykonania prac z prawem budowlanym.

Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność zawodową i dyscyplinarną za wszelkie błędy i nieprawidłowości, do których doszło w trakcie prowadzonych prac. To właśnie dlatego ta funkcja jest niezwykle ważna.

Deski na placu budowy wyznaczają obrys ścian biurowca Groomershop

Zmiana kierownika budowy

Dobrze jest dla przebiegu budowy, gdy całość koordynowana jest przez jedną osobę. Jest to jednak proces rozłożony w czasie, w trakcie którego wiele może się wydarzyć. Dopuszcza się więc możliwość dokonania zmian personalnych, co zostało również przewidziane w prawie budowlanym, które określa tryb przeprowadzenia tych zmian.

Zmiana kierownika budowy wymaga wpisu do dziennika budowy. Dotychczasowy kierownik wskazuje datę od której przestaje pełnić funkcję oraz stan zaawansowania robót na dany dzień. Nowa osoba potwierdza wpisem przejęcie określonego etapu prac i dołącza oświadczenie o przejęciu obowiązków związanych z kierowaniem budową, a także przedstawia potwierdzenie posiadania wymaganych uprawnień budowlanych.

Przygotowanie terenu pod rozbudowę kolejnego etapu Amgro

Kierownik budowy a inspektor nadzoru inwestorskiego

Zatrudnienie kierownika budowy jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Oprócz niego można również powołać także inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor również musi posiadać uprawnienia budowlane. Nie zawsze jednak powołanie go jest obligatoryjne.

Kierownik budowy powoływany jest przez Inwestora, jednakże najczęściej jest to osoba zatrudniona u wykonawcy, natomiast inspektor nadzoru inwestorskiego przede wszystkim reprezentuje interesy Inwestora na budowie. Czuwa nad prowadzonymi pracami, sprawując kontrolę nad jakością i prawidłowością ich wykonania. Trzeba jednak pamiętać, że kierownik budowy nie może zostać inspektorem nadzoru inwestorskiego. Są to bowiem zupełnie różne funkcje, przeznaczone dla dwóch różnych osób i łączenie ich przez jedną osobę jest niemożliwe. Współpraca tych osób powinna opierać się na poziomie merytorycznym, a ich wspólnym celem powinno być efektywne zarządzanie budową, zgodne z projektem oraz wydanym pozwoleniem na budowę.

montaż obudowy obiektu handlowego w Gnieźnie podnośnikiem

Porozmawiajmy o perspektywach współpracy

Jeżeli poszukujesz projektanta i niezawodnego wykonawcy biurowca, hali lub obiektu handlowego
– znalazłeś się we właściwym miejscu. Spotkajmy się i porozmawiajmy o Twoich planach.

  rozwińzwiń
  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych do formularza jest Amwin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrześni (62-300) ul. Kaliska 1D (dalej jako „Amwin”). 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na kwestie w wiadomości do nas. Podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*. 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie Pani/Panu odpowiedzi. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty świadczące dla Amwin obsługę IT (np. oprogramowanie do wysyłki newslettera, serwery na jakich grodzone są dane). 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez nas działalności. Podane dane w formularzu będą przetwarzane tak długo jak długo będzie to niezbędne do załatwienia sprawy poruszonej przez Panią/Pana w wiadomości do nas. 6. Ma Pani/Pan prawo do: 6.1. dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, 6.2. żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 6.3. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 6.4. przenoszenia danych, 6.5. złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 7. Jeżeli chciałaby Pani/chciałby Pan skontaktować się z nami w sprawie swoich danych osobowych można napisać pod adres email: rodo@amwin.pl. 8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie profilujemy danych. Kiedy piszemy o RODO mamy na myśli rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Jeśli masz więcej informacji na temat planowanej inwestycji
  wypełnij formularz
  Więcej
  o nas