Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych potencjalnych oraz obecnych partnerów biznesowych firmy Amwin Inwest Sp. z o. o. zwanej dalej Amwin.

 1. Klauzula dla Klientów;
 2. Klauzula dla osób korespondujących;
 3. Klauzula dla kandydatów o pracę;
 4. Klauzula dla użytkowników strony internetowej;
 5. Klauzula Cookies.

 

1. Klauzula dla Klientów

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Amwin Inwest Sp. z o. o. z siedzibą we Wrześni (62-300), ul Kaliska 1D. Kontakt pod adresem e-mail: rodo@amwin.pl.

Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zawartej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 litera b RODO. Dane pozyskane przetwarzane będą w zakresie:

 • realizacji postanowień umowy do czasu jej zakończenia; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
 • zapewnienia wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. wystawienie i przechowywanie dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje, spełnienie obowiązków wynikających z praw osób, których dane dotyczą, współpraca z organami administracji państwowej);
  dochodzenia wzajemnych roszczeń; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora);
 • podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy, podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a RODO, a także w celach analitycznych i statystycznych przez okres trwania umowy oraz okres dochodzenia wzajemnych roszczeń.

Kategorie odbiorców danych osobowych:

 • dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nasze procesy biznesowe, np. podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, obsługę księgową, podatkową, prawną;
 • dane osobowe mogą być ujawniane na potrzeby audytów, w ramach świadczonych usług doradczych, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego;
 • informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie z wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej;
 • dane osobowe mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, a także przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym narzędzia informatyczne, spełniające wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów;

Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych albo w oparciu o obowiązek prawny.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/ Pan prawo dostępu do tych danych (art. 15 RODO) oraz prawo do żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO), oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) a także prawo do przenoszenia tych danych (art. 20 RODO).

W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informuję ponadto, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów w zakresie, w którym Administrator dane przetwarza lub przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

2. Klauzula dla osób korespondujących

Administrator danych

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Amwin Inwest Sp. z o. o. z siedzibą we Wrześni (62-300), ul. Kaliska 1D. Kontakt pod adresem e-mail: rodo@amwin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

cel przetwarzania: rejestracja korespondencji i udzielanie odpowiedzi

podstawa prawa przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO): niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, terminowe realizowanie płatności dla dostawców, dbanie o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stronami zainteresowanymi

okres przetwarzania: 10 lat od nadania lub odebrania korespondencji

cel przetwarzania: dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami:  przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy

podstawa prawa przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO): 10 lat od zakończenia współpracy

Odbiorcy danych

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, usług księgowych, pocztowych i kurierskich (którzy świadczą usługi dla Amwinu).

Twoje prawa

W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych;
 • wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą. Bez podania swoich danych, niemożliwe jest nawiązywanie jakiejkolwiek współpracy.

3. Klauzula dla kandydatów o pracę

Administrator danych

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Amwin Inwest Sp. z o. o. z siedzibą we Wrześni (62-300), ul. Kaliska 1D. Kontakt pod adresem e-mail: rodo@amwin.pl.

Cel i podstawy przetwarzania

 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

4. Klauzula dla użytkowników strony internetowej

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Amwin Inwest Sp. z o. o. z siedzibą we Wrześni (62-300), ul Kaliska 1D. Kontakt pod adresem e-mail: rodo@amwin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I RETENCJA

cel przetwarzania: korzystanie ze strony internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania

podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO): niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na prowadzeniu strony internetowej

okres przetwarzania: 2 lata od ostatnich odwiedzin strony

kontakt użytkownika strony poprzez formularz kontaktowy na stronie: dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) wyrażonej przez Użytkownika.

okres przetwarzania: do momentu wycofania zgody

cel przetwarzania: dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr 2016/679 (tzw. RODO): dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

okres przetwarzania: 6 lat od zakończenia współpracy

ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT

TWOJE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo do:

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

4) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,

5) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby wejść i skorzystać z naszej strony internetowej. Bez podania swoich danych, nie możliwe jest nawiązanie połączenia i zapoznanie się z treścią stron www.

5. Klauzula Cookies

Dane zbierane automatycznie

Amwin informuje, że w logach systemowych Serwisu otrzymuje on informację o numerze IP i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego łączy się ze Serwisem, a także czasu tego połączenia oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności użytkownika w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

Witryna www.amwin.pl używa cookies (małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu podczas przeglądania i korzystania z witryn internetowych lub innych usług online). Amwin wykorzystuje pliki typu Cookies w celu administrowania zapytaniami i umowami z Użytkownikiem, konfiguracji serwisu, realizacji procesów niezbędnych do pełnej funkcjonalności stron internetowych, zapewnienia bezpieczeństwa serwisu, prezentowania treści multimedialnych, zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com, profilowania treści reklamowych zgodnie z zainteresowaniami Użytkowników Serwisu.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Amwin oświadcza, że dane Użytkownika, który zamawia rozmowę telefoniczną ze strony, z aplikacji Callpage, zostają zapisane w chmurze Amazon. Dane te są zabezpieczone zgodnie ze wszystkimi standardami telekomunikacyjnymi tj. 256-bitowym protokołem SSL A+ grade.

Postanowienia końcowe

Amwin oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania ich danych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych prosimy zgłaszać na adres email: rodo@amwin.pl lub pisemnie na adres siedziby Amwin.

 

 

Porozmawiajmy o perspektywach współpracy

Jeżeli poszukujesz projektanta i niezawodnego wykonawcy biurowca, hali lub obiektu handlowego
– znalazłeś się we właściwym miejscu. Spotkajmy się i porozmawiajmy o Twoich planach.

  rozwińzwiń
  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych do formularza jest Amwin Inwest Sp. z o. o. z siedzibą we Wrześni (62-300) ul. Kaliska 1D (dalej jako „Amwin”). 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na kwestie w wiadomości do nas. Podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*. 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie Pani/Panu odpowiedzi. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty świadczące dla Amwin obsługę IT (np. oprogramowanie do wysyłki newslettera, serwery na jakich grodzone są dane). 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez nas działalności. Podane dane w formularzu będą przetwarzane tak długo jak długo będzie to niezbędne do załatwienia sprawy poruszonej przez Panią/Pana w wiadomości do nas. 6. Ma Pani/Pan prawo do: 6.1. dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, 6.2. żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 6.3. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 6.4. przenoszenia danych, 6.5. złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 7. Jeżeli chciałaby Pani/chciałby Pan skontaktować się z nami w sprawie swoich danych osobowych można napisać pod adres email: rodo@amwin.pl. 8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie profilujemy danych. Kiedy piszemy o RODO mamy na myśli rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Jeśli masz więcej informacji na temat planowanej inwestycji
  wypełnij formularz
  Więcej
  o nas