Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

Google Ads

Więcej szczegółów: Google Ads

Google Tag Manager

Więcej szczegółów: Google Ads

Bądź na bieżąco

Poradnik inwestora

06.09.2022

Kim jest inspektor nadzoru inwestorskiego na budowie i kiedy warto go powołać?

W trakcie budowy konieczna jest obecność określonych specjalistów. Nadzorują oni przebieg prowadzonych prac, ich zgodność z prawem oraz projektem. Każda budowa musi być nadzorowana przez wyznaczonego kierownika budowy, najczęściej jest to osoba współpracująca z generalnym wykonawcą, dlatego można powołać również inspektora nadzoru inwestorskiego, który występuje w roli reprezentanta interesów inwestora. Kim jest inspektor nadzoru inwestorskiego, kiedy należy go powołać i czy jest to konieczne?

Inspektor nadzoru inwestorskiego – kim jest i kto go powołuje?

Aby zostać inspektorem nadzoru inwestorskiego należy posiadać takie same kompetencje jak kierownik budowy. Odpowiednie wykształcenie wyższe techniczne w kierunku budownictwo oraz doświadczenie. Samodzielna funkcja techniczna inspektora wymaga posiadania uprawnień budowlanych w specjalności odpowiedniej do nadzorowanych prac. Dodatkowo należy być czynnym członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa i posiadać niezbędne ubezpieczenie OC. 

Stanowisko inspektora nadzoru obejmowane jest przez inżynierów posiadających doświadczenie w prowadzeniu budów o zakresie prac zbliżonym do nadzorowanego zakresu. Objęcie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zazwyczaj poprzedza pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Powoływany przez Inwestora w celu reprezentowania jego interesów. Obecność inspektora nadzoru na budowie zależy od decyzji inwestora, choć w przypadku budów o skomplikowanym zakresie prac, prawo narzuca obowiązek jego zatrudnienia, co zostaje określone w pozwoleniu na budowę wydawanym przez starostwo. 

Czym zajmuje się inspektor nadzoru inwestorskiego?

Zadaniem inspektora jest sprawdzanie poszczególnych etapów budowy, realizowanej przez generalnego wykonawcę, oraz jej przebiegu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz z zachowaniem bezpieczeństwa. Inspektor jest upoważniony do wstępu na teren budowy i przeprowadzenia kontroli, podczas której ma wgląd do dokumentacji inwestycji. Zwraca wówczas uwagę na czynności wykonywane zgodnie z wytycznymi prawa budowlanego. 

W ramach pełnionej funkcji weryfikuje jakość wykonywanych robót budowlanych. Sprawdza i odbiera poszczególne etapy robót budowlanych ulegające zakryciu lub zanikające. Uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i przewodów kominowych oraz w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania. Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usunięte wady. Na życzenie inwestora może również kontrolować rozliczenia finansowe budowy. 

Wszelkie decyzje dotyczące budowy podejmuje kierownik budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawuje pieczę nad jakością wykonywanych prac budowlanych. Reprezentuje przede wszystkim interes inwestora na budowie, sprawując kontrolę nad zgodnością jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Jaki zakres uprawnień posiada inspektor nadzoru inwestorskiego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego inspektor nadzoru inwestorskiego powinien przede wszystkim reprezentować inwestora na budowie. Zakres uprawnień został określony w ustawie prawo budowlane. Wskazane zakresy obejmują prawo do wydawania poleceń kierownikowi budowy, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy w zakresie : 

 • polecenia usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,
 • ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie wyrobów zgodnych z normami przewidzianymi prawem, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych.

W sytuacji, gdy kontynuacja robót budowlanych może wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać budowę. 

Czy na jednej budowie można zatrudnić kilku inspektorów nadzoru inwestorskiego?

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma pełne uprawnienia uczestnika procesu budowlanego. Może on zostać ustanowiony przez inwestora lub zostaje nim obligatoryjnie, zgodnie z wytycznymi do otrzymanego pozwolenia na budowę. Jeżeli prace budowlane są szczególnie skomplikowane, może wystąpić konieczność powołania kilku inspektorów w zakresie różnych specjalności. W takim przypadku inwestor powinien wyznaczyć jednego z nich jako głównego inspektora, którego zadaniem jest koordynowanie prac pozostałych inspektorów.

Porozmawiajmy o perspektywach współpracy

Jeżeli poszukujesz projektanta i niezawodnego wykonawcy biurowca, hali lub obiektu handlowego
– znalazłeś się we właściwym miejscu. Spotkajmy się i porozmawiajmy o Twoich planach.

  rozwińzwiń
  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych do formularza jest Amwin Inwest Sp. z o. o. (dawniej Amwin Sp. z o. o. Sp. k.) z siedzibą we Wrześni (62-300) ul. Kaliska 1D (dalej jako „Amwin”). 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na kwestie w wiadomości do nas. Podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*. 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie Pani/Panu odpowiedzi. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty świadczące dla Amwin obsługę IT (np. oprogramowanie do wysyłki newslettera, serwery na jakich grodzone są dane). 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez nas działalności. Podane dane w formularzu będą przetwarzane tak długo jak długo będzie to niezbędne do załatwienia sprawy poruszonej przez Panią/Pana w wiadomości do nas. 6. Ma Pani/Pan prawo do: 6.1. dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, 6.2. żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 6.3. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 6.4. przenoszenia danych, 6.5. złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 7. Jeżeli chciałaby Pani/chciałby Pan skontaktować się z nami w sprawie swoich danych osobowych można napisać pod adres email: rodo@amwin.pl. 8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie profilujemy danych. Kiedy piszemy o RODO mamy na myśli rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Jeśli masz więcej informacji na temat planowanej inwestycji
  wypełnij formularz
  Więcej
  o nas