Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

Google Ads

Więcej szczegółów: Google Ads

Google Tag Manager

Więcej szczegółów: Google Ads

Bądź na bieżąco

Poradnik inwestora

20.12.2023

Świadectwo energetyczne budynku – wszystko, co trzeba o nim wiedzieć

Od 28 kwietnia 2023 roku w Polsce obowiązuje nowa ustawa o świadectwach charakterystyki energetycznej budynków. Zgodnie z nią konieczne jest wyrobienie specjalnej dokumentacji, która nie była wcześniej potrzebna. Kto jest uprawniony do wystawiania świadectwa energetycznego budynków i kiedy jest ono niezbędne?

Definicja świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwo energetyczne budynku to dokument, który zbiera wszystkie najważniejsze informacje o zapotrzebowaniu obiektu na energię. Mowa tu przede wszystkim o zasobach zużywanych przez system ogrzewania i wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia czy przygotowania ciepłej wody. W świadectwie znajdują się też informacje o źródłach pochodzenia energii i emisji dwutlenku węgla przez nieruchomość.

Cel i znaczenie świadectwa energetycznego

Świadectwo ma na celu określić ocenę energetyczną budynku. W ten sposób można łatwiej wyliczyć przybliżone koszty użytkowania poszczególnych nieruchomości. Informacje te pozwalają na opracowanie programów, które mają za zadanie walczyć z dużą emisją CO2. Przygotowanie świadectwa może okazać się korzystne również dla właściciela nieruchomości.

Świadectwo energetyczne wiąże się z dodatkowym kosztem dla właściciela nieruchomości, jednak jest ono wymagane przez obowiązujące prawo. Brak tego dokumentu wiąże się z wysokimi karami finansowymi.

Konstrukcja żelbetowa hali produkcyjno-magazynowej, z obudową z płyty warstwowej

Zastosowanie i korzyści dla właścicieli budynków

Świadectwo energetyczne może zwiększać wartość nieruchomości. Daje również pełen obraz zużycia energii w danym gospodarstwie domowym, dlatego może skłonić do refleksji na temat stosowanych praktyk i wydajności używanych instalacji. Po przeprowadzeniu kontroli warto zapoznać się z całym dokumentem i sprawdzić, jakie kroki mogą pozwolić na zmniejszenie ilości wykorzystywanego prądu.

Wykańczanie wnętrza magazynu dla inwestora Amgro

Kiedy jest wymagane świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne budynku musi być dołączone do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub pozwolenia na jego użytkowanie, a także w sytuacji, gdy właściciel chce sprzedać lub wynająć nieruchomość. Kiedyś obowiązek ten dotyczył wyłącznie niektórych obiektów wybudowanych po 2009 roku. Obecnie wyrobienie dokumentacji określających zapotrzebowanie budynku na energię jest wymagane bez względu na rok jego oddania do użytku.
W przypadku dopiero powstających budynków wyrobienie świadectwa to zadanie dewelopera. Jeśli obiekt już istnieje, a planowana jest jego sprzedaż, wynajem lub modernizacja, obowiązek zdobycia odpowiedniej dokumentacji spoczywa na właścicielu nieruchomości.
Co więcej, nowe przepisy nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązek informowania o świadectwie energetycznym już w ogłoszeniu najmu lub sprzedaży obiektu. Zasada ta występuje jedynie w sytuacji, gdy cały obiekt lub jego część ma już wyrobioną stosowną dokumentację. Za brak uwzględnienia tej informacji w ogłoszeniu na właściciela nieruchomości może zostać nałożona kara grzywny.

Odpowiednia wielkość hali produkcyjnej

Sytuacje wyłączone z obowiązku posiadania świadectwa

Istnieją sytuacje, w których nie ma konieczności wyrabiania świadectwa charakterystyki energetycznej. To budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o zabytkach, a także miejscach kultu i działalności religijnej czy obiektach przemysłowych i gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię (z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego). Wyjątki stanowią także nieruchomości użytkowane nie dłużej niż przez 4 miesiące w roku, budynki wolnostojące o powierzchni poniżej 50 m2 czy gospodarstwa rolne o zapotrzebowaniu na energię pierwotną wynoszącym nie więcej niż 50 kWh/m2 na rok.

Zgodnie z prawem wyrobienie świadectwa nie jest wymagane także w przypadku już istniejących budynków, które są wykorzystywane na własny użytek i nie zamierza się ich sprzedawać lub wynajmować. Z tego powodu większość właścicieli nieruchomości nie musi niezwłocznie przygotowywać wspomnianej dokumentacji. Będzie ona potrzebna dopiero wtedy, gdy obiekt zostanie przekazany innej osobie.

funkcjonalnie zaprojektowana przestrzeń halowa pod Zieloną Górą

Obowiązek posiadania świadectwa przy sprzedaży i wynajmie

Świadectwo energetyczne budynków musi zostać przekazane najemcy lub nabywcy w trakcie wynajmu bądź sprzedaży nieruchomości. To obowiązek, którego wypełnienie musi zostać potwierdzone specjalną dokumentacją. Dotyczy on zarówno najmu krótko-, jak i długoterminowego. Obowiązek ten sprawia, że formalności związane z wynajmem stają się nieco bardziej skomplikowane.

Obowiązek posiadania świadectwa dla budynków publicznych i usługowych

Zgodnie z obowiązującym prawem świadectwo energetyczne dotyczy również budynków publicznych i usługowych, z wyłączeniem wymienionych wyżej wyjątków. Przepisy te obejmują zarówno lokale usługowe, jak i urzędy czy budynki przemysłowe, bez względu na ich powierzchnię i przeznaczenie. W przypadku takich nieruchomości zasady wydawania świadectwa są takie same jak przy obiektach mieszkalnych.

Obowiązek załączenia świadectwa do zawiadomienia o zakończeniu budowy

Deweloperzy przekazujący nieruchomość nabywcom, muszą dołączyć do dokumentacji ważne świadectwo energetyczne. Jest ono również obowiązkowym elementem każdego zawiadomienia o zakończonej budowie domu – jeśli został on ukończony po 28 kwietnia 2023 roku, czyli po wprowadzeniu w życie omawianej ustawy. Świadectwo jest wówczas wymagane nawet w sytuacji, gdy obiekt będzie wykorzystywany jedynie na własny użytek, ale powstał już po wprowadzeniu nowych przepisów.

Ukończona realizacja hali z biurowcem dla firmy Corsan

Kto wydaje świadectwa energetyczne?

Świadectwo energetyczne budynków może zostać wydane jedynie przez wyznaczony do tego organ. Kto tworzy taki dokument? To osoba wpisana do wykazu ludzi uprawnionych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Wykaz pracowników dysponujących odpowiednimi pozwoleniami w tym zakresie można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Świadectwa energetyczne najczęściej przygotowują osoby z wyższym wykształceniem w konkretnych kierunkach. Są to m.in.:

 • architekci;
 • inżynierowie i magistrowiezy pożarnictwa;
 • architekci krajobrazu;
 • osoby po studiach podyplomowych obejmujących zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną  budynków, audytami energetycznymi, budownictwem energooszczędnym czy odnawialnymi źródłami energii.

Obecnie do rejestru specjalistów uprawnionych do wydawania świadectw jest wpisanych ponad 20 000 osób. Oznacza to, że dostęp do podmiotów dysponujących odpowiednimi pozwoleniami jest dość duży, zwłaszcza w większych miastach. Listę osób uprawnionych z łatwością można znaleźć na rządowych stronach. Przed umówieniem wizyty ze specjalistą warto zweryfikować jego kwalifikacje we wspomnianym rejestrze.

Frontowa szklana elewacja centrum handlowego w Gnieźnie - Generalny wykonawca obiektu - Amwin

Centralny rejestr charakterystyki energetycznej

Nowe przepisy wprowadziły również centralny rejestr charakterystyki energetycznej. Zbiera on wszystkie podstawowe dane zawarte w świadectwach. W rejestrze można znaleźć również raporty sporządzane podczas kontroli systemów ogrzewania lub klimatyzacji. W tej bazie danych są gromadzone także informacje o ewentualnych karach za nieważne świadectwa lub wystawienie dokumentów przez nieuprawnione do tego podmioty. W rejestrze pojawiają się też wpisy o odmowie przekazania świadectwa nabywcy lub najemcy, które obciążają właściciela nieruchomości.

Rejestr charakterystyki energetycznej ma na celu zebrać informacje o faktycznym stanie budownictwa publicznego i prywatnego na terenie całego kraju. Na ich podstawie możliwe będzie opracowanie projektu długoterminowej renowacji obiektów i dostosowania ich do aktualnie obowiązujących standardów. W rejestrze są gromadzone dane zarówno o nieruchomościach mieszkalnych, jak i niemieszkalnych, bez względu na ich przeznaczenie.

Kto jest generalnym wykonawcą w zespole?

Forma i ważność świadectwa energetycznego

Świadectwo energetyczne może przyjmować formę elektroniczną lub papierową. Musi być przekazane zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Co więcej, nie jest to dokument bezterminowy. Wydanie świadectwa w nieodpowiedniej formie lub przez osobę do tego nieuprawnioną wiąże się z nałożeniem grzywny na właściciela nieruchomości.

Forma przekazania świadectwa​

Świadectwo energetyczne budynku może zostać przekazane w trakcie podpisywania aktu notarialnego. Nabywca nie może zrzec się przyjęcia takiego dokumentu. Co więcej, jeśli sprzedawca nie wyrobi świadectwa w konkretnym terminie lub nie przekaże go nabywcy, wpis na ten temat jest umieszczany w specjalnym rejestrze. Na poprzedniego właściciela nieruchomości jest natomiast nakładana grzywna, która może wynieść nawet kilka tysięcy złotych.

Okres ważności świadectwa

Świadectwo energetyczne budynków jest ważne przez 10 lat od momentu jego wystawienia. Czas ten skraca się jednak w sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku, np. w obiekcie dokonano termomodernizacji. Najczęściej chodzi tu o zmianę systemu ogrzewania czy wymianę okien. W Polsce regularnie wchodzą w życie nowe przepisy określające konieczność wyposażenia budynku w kotły coraz wyższych klas, dlatego w wielu przypadkach już po kilku latach konieczne będzie wyrobienie nowego świadectwa energetycznego.

Ile kosztuje wyrobienie świadectwa energetycznego budynku?

Koszt przygotowania dokumentu wynosi od 500 do 1000 zł. Cena różni się m.in. w zależności od lokalizacji obiektu. Najdrożej jest zwykle w większych miastach, choć nie jest to reguła. Na koszt wydania świadectwa energetycznego wpływają takie czynniki jak:

 • dostępność dokumentacji technicznej;
 • kubatura budynku i jego przeznaczenie;
 • lokalizacja;
 • stopień skomplikowania bryły budynku;
 • konstrukcja przegród zewnętrznych i wewnętrznych;
 • zastosowane instalacje.

Wspomniane sumy mogą wydawać się wysokie, jednak warto pamiętać, że brak ważnego świadectwa energetycznego niesie za sobą ryzyko nałożenia dużych kar finansowych na właściciela nieruchomości. Ich maksymalna wartość może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Informacje o świadectwach znajdują się w ogólnokrajowym rejestrze, dlatego w przypadku braku przekazania dokumentu nabywcy nałożenie kary jest nieuniknione. Co więcej, ważne świadectwo może również zwiększyć wartość nieruchomości.

Porozmawiajmy o perspektywach współpracy

Jeżeli poszukujesz projektanta i niezawodnego wykonawcy biurowca, hali lub obiektu handlowego
– znalazłeś się we właściwym miejscu. Spotkajmy się i porozmawiajmy o Twoich planach.

  rozwińzwiń
  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych do formularza jest Amwin Inwest Sp. z o. o. z siedzibą we Wrześni (62-300) ul. Kaliska 1D (dalej jako „Amwin”). 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na kwestie w wiadomości do nas. Podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*. 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie Pani/Panu odpowiedzi. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty świadczące dla Amwin obsługę IT (np. oprogramowanie do wysyłki newslettera, serwery na jakich grodzone są dane). 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez nas działalności. Podane dane w formularzu będą przetwarzane tak długo jak długo będzie to niezbędne do załatwienia sprawy poruszonej przez Panią/Pana w wiadomości do nas. 6. Ma Pani/Pan prawo do: 6.1. dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, 6.2. żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 6.3. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 6.4. przenoszenia danych, 6.5. złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 7. Jeżeli chciałaby Pani/chciałby Pan skontaktować się z nami w sprawie swoich danych osobowych można napisać pod adres email: rodo@amwin.pl. 8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie profilujemy danych. Kiedy piszemy o RODO mamy na myśli rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Jeśli masz więcej informacji na temat planowanej inwestycji
  wypełnij formularz
  Więcej
  o nas