Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.Polityka cookie

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka cookie
Google Analytics

Więcej szczegółów: Google Analytics

Google Ads

Więcej szczegółów: Google Ads

Google Tag Manager

Więcej szczegółów: Google Ads

Bądź na bieżąco

Poradnik inwestora

24.11.2023

Przegląd techniczny budynku 2023 – co warto wiedzieć?

Przegląd techniczny budynku pozwala się upewnić, że wszystkie elementy sprawdzanej konstrukcji działają w odpowiedni sposób i nie narażają użytkowników na niebezpieczeństwo. Takie badanie należy przeprowadzać regularnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Co warto wiedzieć na ten temat?

Osoba odpowiedzialna za przegląd techniczny budynku w 2023 roku

Przegląd techniczny budynku musi być przeprowadzany przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, jeśli doszło do przekazania tej funkcji na podstawie pisemnej umowy. Do obowiązków tych osób należy bowiem nie tylko użytkowanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem i przepisami o ochronie środowiska, lecz także dbanie o jej stan techniczny i estetyczny. Właściciel lub zarządca mogą również zdecydować o modyfikacjach dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu. W takim przypadku również należy przeprowadzić kontrolę, która potwierdzi odpowiedni stan nieruchomości.

Nowa hala magazynowa

Co podlega szczególnemu nadzorowi?

Właściciel lub zarządca nieruchomości ponoszą odpowiedzialność za takie kwestie związane z budynkiem, jak:

 • bezpieczeństwo konstrukcji,
 • bezpieczeństwo użytkowania,
 • bezpieczeństwo pożarowe,
 • warunki higieniczne i zdrowotne,
 • warunki ochrony środowiska,
 • ochrona przed drganiami i hałasem,
 • oszczędność energii i izolacyjność cieplna przegród.

Osoby odpowiedzialne za stan techniczny budynku muszą wykonywać regularne przeglądy okresowe budynków i dbać o ich bieżącą konserwację. Są one przeprowadzane przez uprawnione do tego podmioty.

Kim jest generalny wykonawca?

Przegląd techniczny budynku – różne rodzaje kontroli

Istnieje kilka rodzajów przeglądów technicznych budynku. Wśród nich można wyróżnić te, które wykonuje się nie rzadziej niż raz w roku oraz kontrole przeprowadzane raz na 5 lat. Konieczność ich realizacji wynika przede wszystkim z tego, w jaki sposób użytkuje się dany budynek. Obiekty wielkopowierzchniowe powinny być dodatkowo kontrolowanie raz na 2 lata.

Istnieją też przeglądy doraźne. Wykonuje się je w sytuacji, gdy stan budynku nagle się pogorszył, a także po wprowadzonych modyfikacjach w obrębie jego konstrukcji. Kontrolę należy przeprowadzić również w sytuacji zgłoszenia nieuzasadnionych ingerencji lub naruszeń.

Właściciel lub zarządca budynku mogą samodzielnie podjąć decyzję o ustaleniu dodatkowych przeglądów. Trzeba jednak pamiętać, że ich liczba zależy m.in. od budżetu i stanu technicznego obiektu. Elementy konstrukcji bardziej narażone na uszkodzenia muszą być kontrolowane znacznie częściej. Wszystkie przeglądy kończą się wystawieniem dokumentacji, która powinna być przechowywana w książce obiektów budowlanych.

Hala przemysłowo-magazynowa

Częstotliwość przeglądów technicznych – przynajmniej raz w roku

Przegląd techniczny budynku (2023) musi być przeprowadzany raz w roku. Obejmuje on takie instalacje i elementy, jak:
systemy i urządzenia służące ochronie środowiska,
instalacje gazowe i przewody kominowe – dymowe, wentylacyjne i spalinowe,
części konstrukcji narażone na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych lub nadmierną eksploatację.
Pozostałe elementy budynku można sprawdzać znacznie rzadziej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mowa tu m.in. o instalacji elektrycznej. Trzeba jednak pamiętać, że niesprawne systemy mogą powodować poważne zagrożenie dla budynku i jego użytkowników, dlatego w razie konieczności można zdecydować się na częstsze kontrole.

Kiedy należy wykonywać przeglądy techniczne budynku?

Przeglądy techniczne budynków mieszkalnych przeprowadza się w okresie wiosennym. Inaczej jest w przypadku obiektów wielkopowierzchniowych. Takie nieruchomości kontroluje się jedynie w okresie od 31 maja do 30 listopada.

Jakie elementy nieruchomości podlegają corocznej kontroli?

Coroczne przeglądy obejmują m.in. te elementy konstrukcji, które są szczególnie narażone na uszkodzenia wynikające z działania szkodliwych czynników atmosferycznych. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Dz. U. Nr 74, poz. 836 z późniejszymi zmianami, takie kontrole powinny objąć następujące systemy i części konstrukcji:

 • urządzenia mocowane do ścian i dachu budynku,
 • warstwy przegród zewnętrznych,
 • elementy ścian zewnętrznych – gzymsy, attyki, filary,
 • balustrady, balkony, loggie,
 • elementy odwodnienia i obróbki blacharskie,
 • pokrycia dachowe,
 • instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • przejścia przyłączy instalacyjnych w ścianach budynku,
 • elementy instalacji kanalizacyjnej.

Oprócz tych elementów coroczne kontrole obejmują również wszystkie urządzenia służące ochronie środowiska. Przepisy nie określają ich dokładnego rodzaju, jednak najczęściej dotyczą one takich systemów, jak urządzenia sanitarne, zbiorniki czasowo gromadzące odpady stałe czy elementy filtrujące i wygłuszające.

Jeśli chodzi o kominy i instalacje gazowe, przeglądy dotyczą drożności przewodów kominowych, siły ciągu, zmian w kanałach i przewodach, uszkodzeń instalacji oraz modyfikacji wprowadzonych przez właściciela czy zarządcę obiektu. Jeśli w trakcie kontroli okaże się, że w instalacji znajdują się łatwopalne substancje, konieczne jest natychmiastowe wykonanie zaleceń wydanych przed podmiot przeprowadzający badanie. Realizację tych kroków należy też potwierdzić poprzez przekazanie kopii protokołu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Plan budowy - prawo budowlane

Przeglądy techniczne dla budynków – co najmniej co 5 lat

Kolejnym typem przeglądów budynków są te, które należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 5 lat.  Takie kontrole dotyczą:

 • estetyki obiektu i jego otoczenia,
 • niektórych instalacji urządzeń wykorzystywanych do ochrony środowiska,
 • elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych,
 • instalacji elektrycznej i piorunochronnej,
 • instalacji gazowych i przewodów kominowych.

Jeśli w danym roku wypadają terminy kolejnych przeglądów wykonywanych raz na rok i raz na 5 lat, możliwe jest przeprowadzenie wspólnej kontroli. Wówczas należy sprawdzić znacznie więcej instalacji. W trakcie kontroli wykonywanych raz na 5 lat sprawdza się wszystkie elementy pod kątem zużycia i przydatności do dalszego korzystania. To gruntowne przeglądy większości systemów znajdujących się w obiekcie.

Przeglądy techniczne dla budynków wielkopowierzchniowych – termin do 31 maja

Budynki o powierzchni przekraczającej 2000 m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni powyżej 1000 m2 podlegają przepisom o przeglądach nieruchomości wielkopowierzchniowych. Takie obiekty należy kontrolować co najmniej dwa razy w roku. Zaleca się wykonywanie przeglądów przed i po okresie zimowym, w terminie do 31 maja i do 30 listopada.

Zakres przeglądów technicznych dla takich budynków warunkuje art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego. Obejmuje on przede wszystkim elementy narażone na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych i eksploatację, a także systemy służące ochronie środowiska, przewody kominowe i instalacje gazowe.

Przegląd techniczny budynku w sytuacjach specjalnych

Niektóre czynniki zewnętrzne oddziałujące na obiekt mogą spowodować jego uszkodzenie lub naruszenie trwałości. W takiej sytuacji dochodzi do powstania zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa środowiska i mienia. Do czynników powodujących takie zjawisko można zaliczyć:

 • silny wiatr,
 • wyładowania atmosferyczne,
 • wstrząsy sejsmiczne,
 • zjawiska lodowe na zbiornikach wodnych,
 • pożary,
 • powodzie,
 • intensywne opady.

Jeśli wystąpią wyżej wymienione czynniki, właściciel lub zarządca budynku są zobowiązani do przeprowadzenia niezwłocznej kontroli obiektu.

Kontrole nieuzasadnionych ingerencji lub naruszeń

Przegląd techniczny budynku może dotyczyć też nieuzasadnionych ingerencji lub naruszeń. Konieczność wykonania takiej kontroli mogą zgłosić właściciele lub lokatorzy mieszkań, którzy mają zastrzeżenie co do bezpieczeństwa korzystania z nieruchomości po wprowadzonych zmianach. Jeśli podmiot odpowiedzialny za utrzymanie nieruchomości w odpowiednim stanie naruszy obowiązujące zasady, konieczne jest przeprowadzenie kontroli w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia.

w strefie ekonomicznej w Niepruszewie koło Poznania rozbudowuje się zakłąd produkujący części do aut

Przeglądy obowiązkowe dla budynków jednorodzinnych

Nie wszyscy wiedzą, że obowiązkowe przeglądy dotyczą także budynków jednorodzinnych. Prawo budowlane określa, że co najmniej raz w roku należy przeprowadzać kontrole instalacji gazowej, przewodów kominowych i instalacji wentylacyjnych. Co 5 lat należy natomiast wykonywać przegląd stanu technicznego całego budynku i pozostałych instalacji.

Właściciele budynków jednorodzinnych nie muszą natomiast przeprowadzać przeglądów elementów narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych i eksploatacji, ale dla własnego  bezpieczeństwa warto jednak wykonać takie badanie. Co 5 lat należy też skontrolować działanie instalacji elektrycznej i piorunochronną. Kotły znajdujące się w budynkach podlegają przeglądom co 2–4 lata, w zależności od ich mocy.

Właściciel domu jednorodzinnego nie może samodzielnie przeprowadzać przeglądów. Muszą to zrobić uprawnione osoby, które po zakończeniu kontroli wystawiają protokół. Brak dopełnienia obowiązku wiąże się z wysokimi karami finansowymi. Jeśli właściciel budynku nie jest w stanie przedstawić dokumentów potwierdzających przeprowadzone kontrole, może otrzymać odmowę wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela.

Konsekwencje niewykonania obowiązkowego przeglądu – potencjalne kary

Każdy właściciel musi regularnie przeprowadzać przegląd techniczny budynku. Kary za niedopełnienie tego obowiązku potrafią być bardzo dotkliwe. Wynoszą one co najmniej 100 stawek dziennych. Inne konsekwencje związane z brakiem przeglądów obejmują m.in. ograniczenie lub pozbawienie wolności (do roku).

Kary dotyczą również osób, które nie usunęły usterek wykrytych podczas ostatniego przeglądu. W takim wypadku może je spotkać ograniczenie wolności, areszt lub grzywna. Jeśli właściciel nie umożliwił przeprowadzenia regularnej kontroli okresowej, np. nie udostępniając obiektu uprawnionym specjalistom, także podlega karze grzywny.

Motoplast gotowy obiekt zrealizowany w Niepruszewie

Koszt przeglądu technicznego budynku

Ile kosztuje przegląd techniczny budynku? Cena zależy od wielu czynników i jest wyliczana indywidualnie. Ogromne znaczenie mają takie parametry jak wielkość nieruchomości, zakres kontroli i lokalizacja obiektu. Cena jest najwyższa w dużych miastach – w takich miejscach za przegląd budynku o powierzchni do 500 m2 płaci się od 350 zł. W przypadku większych nieruchomości cena naturalnie rośnie. Kontrole obiektów wielkopowierzchniowych mogą kosztować nawet ponad 1000 zł. Trzeba jednak pamiętać, że kary za niedopełnienie obowiązku związanego z przeglądem są zdecydowanie wyższe.

Znacznie droższe są przeglądy, które wykonuje się co 5 lat. Takie kontrole kosztują o około 20% więcej. Osobne stawki dotyczą kontroli instalacji gazowych, kominów i systemów wentylacji. Najdroższe jest jednak badanie termowizyjne – opracowanie wyników wiąże się niekiedy z koniecznością zapłaty dodatkowych kilkuset złotych.

Aby uzyskać dokładną cenę przeglądu, należy skontaktować się z podmiotem, który dysponuje odpowiednimi uprawnieniami. Koszt jest wyliczany indywidualnie i może różnić się nawet o kilka tysięcy złotych, w zależności od parametrów nieruchomości.

Dlaczego należy przeprowadzać przeglądy nieruchomości?

Regularne przeglądy nieruchomości są wymagane przez obowiązujące przepisy nie bez powodu. Zaniedbanie stanu technicznego obiektu może spowodować poważne zagrożenie dla użytkowników budynku, a także osób przebywających w okolicy. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku nieruchomości, w których mieszczą się siedziby firm. W razie jakiegokolwiek wypadku podczas pracy pracodawca jest narażony na poważne konsekwencje.

Brak dopełnienia obowiązku związanego z wykonaniem przeglądu naraża także właściciela obiektu na wysokie kary finansowe, a nawet pozbawienie wolności. Z tego powodu warto pilnować terminów kolejnych przeglądów. Brak dokumentacji może powodować problemy w sytuacji, gdy na terenie nieruchomości dojdzie do zdarzenia losowego, np. pożaru czy zalania. Jeśli w obiekcie nie były przeprowadzane obowiązkowe przeglądy, pracodawca może mieć problem z uzyskaniem odszkodowania.

montaż konstrukcji stalowej

Porozmawiajmy o perspektywach współpracy

Jeżeli poszukujesz projektanta i niezawodnego wykonawcy biurowca, hali lub obiektu handlowego
– znalazłeś się we właściwym miejscu. Spotkajmy się i porozmawiajmy o Twoich planach.

  rozwińzwiń
  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych do formularza jest Amwin Inwest Sp. z o. o. z siedzibą we Wrześni (62-300) ul. Kaliska 1D (dalej jako „Amwin”). 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na kwestie w wiadomości do nas. Podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*. 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie Pani/Panu odpowiedzi. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty świadczące dla Amwin obsługę IT (np. oprogramowanie do wysyłki newslettera, serwery na jakich grodzone są dane). 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez nas działalności. Podane dane w formularzu będą przetwarzane tak długo jak długo będzie to niezbędne do załatwienia sprawy poruszonej przez Panią/Pana w wiadomości do nas. 6. Ma Pani/Pan prawo do: 6.1. dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, 6.2. żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 6.3. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 6.4. przenoszenia danych, 6.5. złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 7. Jeżeli chciałaby Pani/chciałby Pan skontaktować się z nami w sprawie swoich danych osobowych można napisać pod adres email: rodo@amwin.pl. 8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie profilujemy danych. Kiedy piszemy o RODO mamy na myśli rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Jeśli masz więcej informacji na temat planowanej inwestycji
  wypełnij formularz
  Więcej
  o nas