Bądź na bieżąco

Poradnik inwestora

01.03.2021

Minisłownik terminów budowlanych cz.II

Antresola – półpiętro; górna część kondygnacji lub pomieszczenia, oddzielona od pozostałej części tzw. stropem pośrednim. Uzyskana przestrzeń jest mniejsza niż pomieszczenie lub kondygnacja znajdujące się poniżej i może pełnić funkcję osobnego pomieszczenia użytkowego.

Decyzja o warunkach zabudowy (WZ) – decyzja administracyjna zawierająca warunki, jakie musi spełnić Inwestor. WZ obejmuje wytyczne dotyczące zmiany zagospodarowania terenu, polegające na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych.

Dylatacja (przerwa dylatacyjna) – szczelina między budynkami lub poszczególnymi elementami konstrukcji (utworzona celowo), która pozwala na pracę statyczną, wynikającą z działania wysokich temperatur lub obciążeń materiałowych i użytkowych, minimalizująca skutki, takie jak pęknięcia czy kruszenie.

Głębokość posadowienia
– odległość od powierzchni terenu do końca fundamentów, która chroni przed wysadzaniem lub osadzaniem się gruntu pod fundamentem. Minimalną wartość określa się oddzielnie dla każdego regionu, ponieważ jego trwałość uzależniona jest od warunków klimatycznych.

Grunt rodzimy/macierzysty – pierwsza naturalna warstwa ziemi widoczna po usunięciu humusu, która nie została jeszcze poddana ingerencji człowieka.

Humus – in. próchnica; bezpostaciowa warstwa organiczna gleby, składająca się ze szczątków roślinnych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba pełniąca funkcje techniczne na terenie budowy, posiadająca stosowne uprawnienia budowlane, które umożliwiają sprawowanie kontroli oraz odbieranie robót budowlanych.

Jastrych – inaczej podkład podłogowy lub szlichta; warstwa wyrównująca stosowana do wygładzania powierzchni podłogowej przed położeniem materiału wykończeniowego. Jastrych może mieć postać mokrą (zaprawa) lub suchą (płyty prefabrykowane).

Kubatura – objętość budynku lub pomieszczenia wyrażana w metrach sześciennych. Kubatura obiektu obejmuje także obecność takich przestrzeni, jak m.in. przejścia, prześwity, poddasza, werandy, podcienie, balkony i tarasy.

Ława fundamentowa – rodzaj elementu konstrukcyjnego, na którym oparty jest ciężar budynku. Celem jest równomierne osadzenie budynku, uzyskanie stabilności konstrukcji oraz zabezpieczenie jej przed wpływem wilgoci.

ława fundamentowa pod biurowiec w Pile

Nadproże – prefabrykowana lub monolityczna belka konstrukcyjna, stosowana w otworach drzwiowych lub okiennych.

Pianka PIR – lekki energooszczędny i ekonomiczny materiał izolacyjny z grupy poliuretanów stosowany do ocieplania budynków zarówno połaci dachu jak i ścian szczelinowych. Ma właściwości fizykochemiczne, zapewnia dobrą izolacyjność przy mniejszych grubościach, w porównaniu do innych stosowanych popularnie materiałów (typu wełna, styropian).

Projekt wykonawczy – dokument zawierający wszystkie szczegółowe informacje o planowanej inwestycji. Projekt wykonawczy uzupełnia i uszczegóławia projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności, niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu, przygotowania oferty oraz realizacji robót budowlanych.

Strefa pożarowa
– budynek lub część budynku oddzielona od pozostałych elementów konstrukcji za pomocą ściany oddzielenia pożarowego lub pasów wolnego terenu.

Świetlik – rodzaj okna dachowego. To przeszklony element dachu, którego zadaniem jest doświetlenie wnętrza budynku. Zamontowane w świetlikach klapy często służą przewietrzaniu lub oddymianiu hali.

Uzbrojenie terenu – instalacje podziemne i naziemne takie jak sieć energetyczna, energetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna czy gazowa.

świetlik to okno dachowe stosowane w halach do oddymiania i wietrzenia,

Porozmawiajmy
o perspektywach współpracy

Jeżeli poszukujesz projektanta i niezawodnego wykonawcy biurowca, hali lub obiektu handlowego – znalazłeś się we właściwym miejscu.
Spotkajmy się i porozmawiajmy o Twoich planach.

  rozwińzwiń
  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych do formularza jest Amwin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrześni (62-300) ul. Kaliska 1D (dalej jako „Amwin”). 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na kwestie w wiadomości do nas. Podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*. 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie Pani/Panu odpowiedzi. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty świadczące dla Amwin obsługę IT (np. oprogramowanie do wysyłki newslettera, serwery na jakich grodzone są dane). 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez nas działalności. Podane dane w formularzu będą przetwarzane tak długo jak długo będzie to niezbędne do załatwienia sprawy poruszonej przez Panią/Pana w wiadomości do nas. 6. Ma Pani/Pan prawo do: 6.1. dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, 6.2. żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, 6.3. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 6.4. przenoszenia danych, 6.5. złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 7. Jeżeli chciałaby Pani/chciałby Pan skontaktować się z nami w sprawie swoich danych osobowych można napisać pod adres email: rodo@amwin.pl. 8. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i nie profilujemy danych. Kiedy piszemy o RODO mamy na myśli rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Jeśli znasz więcej szczegółów odnośnie planów inwestycyjnych
  wypełnij formularz
  Więcej
  o nas